Ahad, November 18, 2012

NILAI-NILAI MURNI

Apakah pendidikan nilai murni?

Pendidikan nilai murni ialah untuk membentuk murid-murid supaya berperibadi mulia dan mampu dalam membuat keputusan berdasarkan nilai moral diri, keluarga, komuniti dan masyarakat.
Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah memperakui 16 nilai-nilai murni:-

1.Baik Hati :
Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. Ini meliputi:
·         Aspek belas kasihan
·         Bertimbang rasa
·         Murah hati
·         Saling faham memahami
·         Sedia memaafkan

2.Berdikari
Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Berdikari dalam konteks ini membawa pengertian:
·         Bertanggungjawab
·         Berupaya bertindak sendiri
·         Jaya diri dan yakin pada diri sendiri.

3.Hemah Tinggi
Berbudi pekerti dengan tingkah laku mulia dan lemah lembut yang patut diamalkan oleh seseorang individu dalam hubungannya dengan ahli masyarakat yang lain. Ciri-ciri berhemah tinggi adalah:
·         Kesopanan
·         Mengakui kesalahan
·         Ramah mesra 

4.Hormat Menghormati
Menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Ini merangkumi:
·         Hormat dan taat kepada ibubapa
·         Hormat kepada orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga dan pemimpin
·         Hormat kepada raja dan negara
·         Patuh kepada undang-undang
·         Hormat kepada hak asasi
·         Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan
·         Hormat kepada keperibadian individu. 

5.Kasih sayang
Perasaan cinta, kasih sayang yang mendalam dan berkekalan. Rasa ini lahir dari hati yang rela terhadap sesuatu, tanpa sebarang unsur kepentingan diri:
·         Sayang kepada nyawa
·         Sayang kepada alam sekeliling
·         Cinta kepada negara
·         Cinta kepada keamanan dan keharmonian

6.Keadilan
Perlakuan, pertuturan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

7.Kebebasan
Kebebasan yang dimaksudkan ini, tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh agama, masyarakat dan negara. Contohnya ialah:
·         Kebebasan di sisi undang-undang
·         Kebebasan dalam sistem demokrasi.

8.Keberanian
Kesanggunpan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah hati. Keberanian itu perlu ada pada setiap orang. Tetapi ia harus tahu batas dan keupayaannya kerana keberanian yang melulu mengakibatkan bencana. Nilai ini merangkumi:
·         Berani dengan tidak membuta tuli
·         Berani kerana benar
·         Berani mempertahankan pendirian
·         Berani bertanggungjawab.

9.Kebersihan fizikal dan mental
Kebersihan fizikal ialah kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Kebersihan mental pula merangkumi pertuturan, perlakuan, pemikiran dan kerohanian. Antaranya ialah:
·         Kebersihan diri
·         Kebersihan persekitaran
·         Pertuturan dan kelakuan yang bersopan
·         Pemikiran yang sihat dan membina 


10. Kejujuran
Sikap dan perlakuan yang menunjukan niat baik, amanah dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan.

11.Kerajinan
Usaha berteruan yang penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan daya usaha dalam melakukan sesuatu perkara.

12.Kerjasama
Usaha baik dan membina yang dilakukan secara bersama pada peringkat individu, komuniti, masyarakat atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat seperti persaudaraan, tanggungjawab bersama, gotong royang, ketoleranan dan perpaduan.

13.Kesedaran
Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan supaya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Ini termasuklah:
·         Sederhana dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain.
·         Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku.

14.Kesyukuran
Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas di atas nikmat dan kesenangan yang diperolehi seperti berterima kasih,, mengenang budi dan penghargaan.

15.Rasional
Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya, tanpa dipengaruhi oleh perasaan. Umpamanya seperti boleh membuat pertimbangan, boleh membuat penakulan dan berfikiran logik dan terbuka.

16.Semangat Bermasyarakat
Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat seperti bermuafakat, kerajinan dan peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat.Tiada ulasan:

Catat Ulasan