Sabtu, November 17, 2012

JADILAH GURU CEMERLANG


                      
Profesion perguruan bukanlah satu profesion yang statik dan tidak menjanjikan peluang kenaikan pangkat yang menarik. Kementerian Pelajaran Malaysia mengadakan pelbagai insentif untuk membantu meningkatkan profesionalisme perguruan melalui pelaksanaan Guru Cemerlang contohnya. Sebagai seorang guru, kita seharusnya mempunyai kualiti yang khusus dan konsisten supaya dipandang mulai oleh masyarakat. Profil guru cemerlang atau ciri-ciri guru yang cemerlang dibahagikan kepada dua aspek utama iaitu:
 1. Ciri-ciri personaliti seperti: menepati masa, berupaya mewujudkan suasana kecindan atau humorous (jenaka) dan tegas.
 2. Aspek kemahiran pedagogi seperti: komunikasi berkesan (bahasa yang mudah dan lancar, pergerakan badan dan mimik muka yang sesuai, intonasi yang menarik dan lantang); kreativiti dan keupayaan menyelesaikan masalah secara spontan.
Terdapat lima (5) aspek kecemerlangan yang dikehendaki oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menurut seorang penyelidik iaitu Md. Nasir Masran (2000) dalam kertas prosiding bertajuk Guru Cemerlang: Personaliti dan Kemahiran (Prosiding seminar kebangsaan penyelidikan dan pembangunan dalam pendidikan 2000. 3 – 4 Oktober 2000, Bahagian Pendidikan Guru, KPM, ms. 173 – 178): 

1. Kecemerlangan Peribadi
 
Kecemerlangan peribadi yang dimaksudkan ialah meliputi perkara berikut:
 • Nilai kendiri yang positif
 • Berakhlak mulia
 • Adil
 • Bertimbang rasa
 • Amanah
 • Bertanggung jawab
 • Kreatif
 • Inovatif
 • Kemas
 • Sikap sedia berkongsi
 • Bersikap terbuka
 • Berpemikiran positif

2. Kecemerlangan Pengetahuan dan Kemahiran  

Berikut adalah perkara yang berkaitan dengan kecemerlangan pengetahuan dan kemahiran:
 • Mengamalkan budaya ilmu
 • Berkebolehan menyelesaikan masalah
 • Membuat keputusan yang rasional serta objektif
 • Sebagai pakar rujuk bidang masing-masing

3. Kecemerlangan Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu bidang yang amat perlu dikuasai oleh warga guru sebagai suatu senjata utama dalam melaksanakan tugas menyebarkan ilmu dan kemahiran kepada murid-murid. Berikut adalah perkara yang perlu dikuasai oleh seseorang guru cemerlang berkaitan dengan komunikasi:
 • Kecekapan berinteraksi dan menyampaikan idea dan mesej secara berkesan.
 • Memula dan merintis sesuatu usaha sehingga berjaya.
 • Berkeupayaan memelihara hubungan mesra.
 • Menghormati semua ahli masyarakat sekolah atau institusi pendidikan.
4. Kecemerlangan Potensi
 • Keberkesanan sumbangan terhadap kejayaan sekolah atau institusi pendidikan dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum.
 • Penglibatan yang bermakna dalam aktiviti-aktiviti ilmu seperti kursus-kursus profesional, seminar, bengkel.
 • Sentiasa berusaha meningkatkan ilmu dan kemahiran melalui akademik dan penyelidikan.
5. Personaliti Unggul  

Personaliti ialah perwatakan dan tingkahlaku. Personaliti ialah satu daripada pembolehubah yang boleh memudahkan atau menyulitkan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Guru cemerlang perlu mempunyai ciri-ciri personaliti unggul seperti berikut:
 • Adil
 • Sabar
 • Tegas
 • Konsep kendiri positif
 • Kesungguhan
 • Mesra
 • Prihatin
 • Kerjasama
 • Menepati masa
 • Bertanggung jawab
 • Berakhlak mulia
 • Kecindan (unsur jenaka)
Menurut penyelidik ini (Md. Nasir Masran, 2000) hanya memiliki tiga (3) sahaja ciri-ciri di atas iaitu tegas, menepati masa dan kecindan dimiliki oleh semua guru cemerlang yang ada di negara kita masa kini.


4 ulasan: